Bezoek de website van Man Print & Sign

Algemene voorwaarden

Man Print & Sign B.V.

Gevestigd te 1483 GE De Rijp, G.G. Schipperstraat 26. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer D 37144278.
 Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

 • 1A. Deze Voorwaarden zijnvan toepassing op alle aanbiedingenen op alle overeenkomsten totkoop en verkoop en/of uitvoering van werkzaamheden door Man Print & Sign B.V. gevestigd te De Rijp, hierna te noemen Man Print & Sign, aangegaan.
 • 1B. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Man Print & Sign.
 • 1C. Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Man Print & Sign afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze voorafschriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1D. Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van over heidswege dwingendrechtelijk vastgestelde bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze Voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen der Algemene Voorwaarden.


Artikel 2: Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.


Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

 • 3A. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Man Print & Sign zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
 • 3B. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Man Print & Sign van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Man Print & Sign tot levering c.q. tot uitvoering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.
 • 3C. Fouten, of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Man Print & Sign leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.
 • 3D. Indien getransigeerd wordt met twee of meer opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 • 3E. Wijzigingen van gegeven opdrachten binden Man Print & Sign eerst na schriftelijke acceptatie door of namens Man Print & Sign.


Artikel 4: Prijzen

 • 4A. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door Man Print & Sign aangegeven tarief.
 • 4B. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 • 4C. Man Print & Sign verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil.
 • 4D. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden word t door Man Print & Sign op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt.
 • 4E. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 5: Annuleringen

Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Man Print & Sign. Indien opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te annuleren dan is hij gehouden alle kosten en schade, waaronder gederfde winst, met een minimum van 25% van het factuurbedrag te vergoeden.


Artikel 6: Levering en leveringstermijnen

 • 6A. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Man Print & Sign zijn de zaken te leveren c.q. de werkzaamheden te verrichten. Overschrijding van de leveringstermijn wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.
 • 6B. Geringe overschrijding van de leveringstermijn dan wel overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Man Print & Sign overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden kan worden toegerekend, zal nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt in deze Voorwaarden tevens verstaan de termijn van uitvoering der werkzaamheden.
 • 6C. Indien Man Print & Sign niet door opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om de overeengekomen werkzaamheden uitte voeren of de zaken (af) te leveren c.q. opdrachtgever bij overeengekomen levering af bedrijf in gebreke blijft met afname,staan de aan opdrachtgever te leveren zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Man Print & Sign, opgeslagen. Opdrachtgever blijft gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Man Print & Sign voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.
 • 6D. Opdrachtgever staat er voor in dat de plaats waaraan/waarop de te leveren zaak gemonteerd c.q. geïnstalleerd moet worden voldoende deugdelijk en stabiel is.
 • 6E. Indien is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Man Print & Sign met de werkzaamheden wordt gestart c.q. indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen, wordt deze termijn verlengd en heeft Man Print & Sign het recht om haar verplichtingen op te schorten, indien en voor zover opdracht gever nog niet alle noodzakelijke voorbereidingen en/of voorzieningen heeft getroffen en opdrachtgever overigens in gebreke is met een op hem krachtens de overeenkomst rustende verplichting.
 • 6F. Man Print & Sign is na overschrijding van de overeengekomen termijn alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een termijn van dertig dagen wordt gegeven teneinde de overeenkomst na te komen, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 • 6G. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal opdrachtgever recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoedingen geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Man Print & Sign te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van Man Print & Sign en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • 6H. Opdrachtgever is niet gerechtigd, indien Man Print & Sign niet tijdig met de overeengekomen werkzaamheden een aanvang neemt c.q. de overeengekomen zaken levert, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.
 • 6I. Man Print & Sign is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren c.q. derden bij uitvoering in te schakelen, waarbij deze voorwaarden evenzeer gelden ten gunste van deze derden.


Artikel 7: Reclame

 • 7A. Reclames ter zake van door Man Print & Sign geleverde zaken respectievelijke opgeleverde werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een termijn van acht dagen na aflevering en/of installatie c.q. montage schriftelijk onder overlegging van relevant bewijsmateriaal te worden ingediend. Indien de opdrachtgever niet binnen de voren vermelde termijn heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. de werkzaamheden zijn opgeleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame ter zake van het gebrek.
 • 7B. Opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig schriftelijk te specificeren.
 • 7C. Man Print & Sign dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Man Print & Sign te harer keuze: 1) een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag; of 2) de geleverde zaken, indien en voor zover mogelijk, kosteloos vervangen door soortgelijke zaken na teruglevering in de oorspronkelijke staat; of 3) de gebreken, indien en voor zover mogelijk, herstellen; of 4) zorg dragen voor een adequate oplossing in overleg met de opdrachtgever. Man Print & Sign is niet tot een verdere schade - of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.
 • 7D. De opdrachtgever verleent al zijn medewerking aan Man Print & Sign tot afwikkeling van het beroep op dit artikel.
 • 7E. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken c.q. een deel der opgeleverde werkzaamheden kunnen geen reden zijn tot afkeuring der gehele levering c.q. oplevering.


Artikel 8: Betaling

 • 8A. De vorderingen van Man Print & Sign dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.
 • 8B. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen veertien dagen netto na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van Man Print & Sign, of op een door Man Print & Sign aan te wijzen bank- of postgirorekening.
 • 8C. Onverminderd het recht van retentie, zal het Man Print & Sign vrij staan een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Man Print & Sign.
 • 8D. Indien de opdrachtgever de vordering van Man Print & Sign niet binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Man Print & Sign zonder enige in-gebreke-stelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening te brengen.
 • 8E. Man Print & Sign is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen.
 • 8F. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die Man Print & Sign maakt als gevolg van het niet-nakomen door de koper van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de koper.
 • 8G. Bij betalingen worden vorderingskosten en rente premie berekend.
 • 8H. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichts- nota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Man Print & Sign, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 • 9A. Met inachtneming van hetgeen elders in deze Voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan op de opdrachtgever is bepaald, blijven de geleverde zaken eigendom van Man Print & Sign, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door Man Print & Sign gedane leveringen van zaken of diensten met inbegrip van rente en kosten aan Man Print & Sign verschuldigd is volledig heeft betaald.
 • 9B. De opdrachtgever is niet bevoegd over de zaken op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken, voordat volledige betaling als in het voorgaande artikellid bedoeld aan Man Print & Sign heeft plaatsgevonden.
 • 9C. Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Man Print & Sign en voorts in geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal Man Print & Sign gerechtigd zijn alle zaken, waarop haar eigendoms voorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen.


Artikel 10: Retentierecht

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Man Print & Sign gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld,onder zichter houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Man Print & Sign uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Man Print & Sign ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11A. Man Print & Sign is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
c. Onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door Man Print & Sign opgeleverde werk c.q. de geleverde zaken. Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens.
 
 • 11B. Man Print & Sign kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aangeleverde producten en gestolen goederen, ontstaan ten gevolgen van vandalisme en/of inbraak, die aan opdrachtgever of aan derden toebehoren.
 • 11C. Man Print & Sign is slechts aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door Man Print & Sign te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
 • 11D. Man Print & Sign zal nimmer gehouden zijn geleden vertragings-, bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
 • 11E. Man Print & Sign kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verkleuren van de zaken die aan opdrachtgever of aan derden toebehoren.
 • 11F. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
 • 11G. De aansprakelijkheid van Man Print & Sign is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.


Artikel 12: Garantie

 • 12A. Ter zake van door Man Print & Sign geleverde zaken c.q. de door haar uitgevoerde werkzaamheden zijn garantiebepalingen van toe passing indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen gedurende en daarbij afgesproken periode.
 • 12B. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts de door de betreffende leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 • 12C. Alle aanspraken op garantie volgens bovenvermelde regeling vervallen wanneer de opdrachtgever met de betaling of anderszins in gebreke blijft, dan wel wanneer het gebrek voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik c.q. onoordeelkundige behandeling door of namens de opdrachtgever of indien de opdrachtgever zelf of middels derden, zonder toestemming van Man Print & Sign, reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot het geleverde.
 • 12D. De garantiebepaling is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en ter zake van de door Man Print & Sign uitgevoerde werkzaamheden met behulp van door de opdrachtgever geleverd materiaal dat door Man Print & Sign slechts gemonteerd, bewerkt of op een andere wijze verwerkt wordt.


Artikel 13: Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Man Print & Sign gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Man Print & Sign het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden te harer keuze zonder dat Man Print & Sign tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Op alle transacties met ons zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer D 1947. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden. In deze gevallen is elke vordering welke Man Print & Sign ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.


Artikel 14: Afwijkende voorwaarden

 • 14A. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Man Print & Sign uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
 • 14B. Bij het samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde Uniforme Voorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen de Voorwaarden van Man Print & Sign prevaleren.


Artikel 15: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Man Print & Sign binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn gevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 16: Overmacht

 • 16A. Indien Man Print & Sign door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Man Print & Sign onverminderd de haar verder toekomende aanspraken, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 16B. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Man Print & Sign, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van Man Print & Sign of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts alle andere van buiten komende oorzaken die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Man Print & Sign kunnen worden toegerekend.


Artikel 17: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van de "Algemene Voorwaarden" zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.


Artikel 18: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.